BPN TACHYCARDIA

ไม่อนุญาติให้ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่วีดีโอทั้งหมดในคอร์ส ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหาทั้งหมด เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามมิให้บุคคลใดลอกเลียนแบบ ปลอมแปลง ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ห้ามจำหน่าย หรือมีไว้ให้เช่า การกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า ไม่ว่าโดยประการใดๆ ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
สอนโดย

พี่หนุ่ม

ประสบการณ์สอนชีววิทยามากกว่า 8 ปี คะแนนชีววิทยาสามัญอยู่ในช่วง 75-100 คะแนนคิดเป็น 0.5% แรกจากจำนวนผู้เข้าสอบกว่า 100,000 คน

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 190 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 200:0 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 365 วัน

 • เนื้อหาในคอร์ส 190 วีดีโอ
 • บทที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 1 M.4 0:59 hr
 • บทที่ 2 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2 M.4 1:1 hr
 • บทที่ 3 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3 M.4 1:0 hr
 • บทที่ 4 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 4 M.4 0:16 hr
 • บทที่ 5 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 5 M.4 0:50 hr
 • บทที่ 6 Video 1 สรุป พันธุศาสตร์ และ การแบ่งเซลล์ 1 M.4 0:36 hr
 • บทที่ 7 Video 2 สรุป พันธุศาสตร์ และ การแบ่งเซลล์ 2 M.4 0:45 hr
 • บทที่ 8 Video 3 สรุป พันธุศาสตร์ และ การแบ่งเซลล์ 3 M.4 1:34 hr
 • บทที่ 9 Video 4 สรุป พันธุศาสตร์ และ การแบ่งเซลล์ 4 M.4 0:35 hr
 • บทที่ 10 Video 5 สรุป พันธุศาสตร์ และ การแบ่งเซลล์ 5 M.4 1:12 hr
 • บทที่ 11 Video 6 สรุป พันธุศาสตร์ และ การแบ่งเซลล์ 6 M.4 1:7 hr
 • บทที่ 12 Video 7 สรุป พันธุศาสตร์ และ การแบ่งเซลล์ 7 M.4 1:0 hr
 • บทที่ 13 Video 8 สรุป พันธุศาสตร์ และ การแบ่งเซลล์ 8 M.4 1:29 hr
 • บทที่ 14 Video 9 สรุป พันธุศาสตร์ 2 Pedigree 12 1:12 hr
 • บทที่ 15 Video 10 สรุป พันธุศาสตร์ 2 Pedigree 22 0:52 hr
 • บทที่ 16 สรุป พันธุศาสตร์ 3 - 15 1:1 hr
 • บทที่ 17 Video 12 สรุป พันธุศาสตร์ 3 - 25 0:58 hr
 • บทที่ 18 Video 13 สรุป พันธุศาสตร์ 3 - 35 1:29 hr
 • บทที่ 19 ideo 14 สรุป พันธุศาสตร์ 3 - 45 0:33 hr
 • บทที่ 20 Video 15 สรุป พันธุศาสตร์ 3 - 55 0:20 hr
 • บทที่ 21 Video 16 สรุป พันธุศาสตร์ 4 - 15 0:45 hr
 • บทที่ 22 Video 17 สรุป พันธุศาสตร์ 4 - 25 0:44 hr
 • บทที่ 23 Video 18 สรุป พันธุศาสตร์ 4 - 35 0:52 hr
 • บทที่ 24 Video 19 สรุป พันธุศาสตร์ 4 - 45 0:40 hr
 • บทที่ 25 Video 20 สรุป พันธุศาสตร์ 4 - 55 1:10 hr
 • บทที่ 26 วิวัฒนาการ 1/2 1:4 hr
 • บทที่ 27 วิวัฒนาการ 2/2 0:31 hr
 • บทที่ 28 Linked gene ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน 1 1:0 hr
 • บทที่ 29 Linked gene ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน 2 1:0 hr
 • บทที่ 30 Linked gene ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน 3 1:0 hr
 • บทที่ 31 Linked gene ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน 4 0:55 hr
 • บทที่ 32 Video 21 สรุป สารชีวโมเลกุล 16 0:45 hr
 • บทที่ 33 Video 22 สรุป สารชีวโมเลกุล 26 0:37 hr
 • บทที่ 34 Video 23 สรุป สารชีวโมเลกุล 36 0:56 hr
 • บทที่ 35 Video 24 สรุป สารชีวโมเลกุล 46 1:36 hr
 • บทที่ 36 Video 25 สรุป สารชีวโมเลกุล 56 1:8 hr
 • บทที่ 37 Video 26 สรุป สารชีวโมเลกุล 66 1:32 hr
 • บทที่ 38 59 เซลล์ 15 1:3 hr
 • บทที่ 39 60 เซลล์และการนำสารผ่านเข้าออกเซลล์ 25 1:6 hr
 • บทที่ 40 61 เซลล์และการนำสารผ่านเข้าออกเซลล์ 35 1:0 hr
 • บทที่ 41 62 เซลล์และการนำสารผ่านเข้าออกเซลล์ 46 1:4 hr
 • บทที่ 42 63 เซลล์และการนำสารผ่านเข้าออกเซลล์ 56 1:3 hr
 • บทที่ 43 64 เซลล์และการนำสารผ่านเข้าออกเซลล์ 68 1:2 hr
 • บทที่ 44 Video 65 การนำสารผ่านเข้าออกเซลล์ 7/8 1:6 hr
 • บทที่ 45 66 เซลล์และการนำสารผ่านเข้าออกเซลล์ 818 0:58 hr
 • บทที่ 46 67 เซลล์และการนำสารผ่านเข้าออกเซลล์ 828 1:0 hr
 • บทที่ 47 หายใจระดับเซลล์ 26 1:2 hr
 • บทที่ 48 หายใจระดับเซลล์ 36 1:6 hr
 • บทที่ 49 หายใจระดับเซลล์ 4/6 1:3 hr
 • บทที่ 50 หายใจระดับเซลล์ 5/6 1:3 hr
 • บทที่ 51 หายใจระดับเซลล์ 6/6 0:34 hr
 • บทที่ 52 หายใจระดับเซลล์ เฉลยข้อสอบ 12 1:6 hr
 • บทที่ 53 หายใจระดับเซลล์ เฉลยข้อสอบ 2/2 1:23 hr
 • บทที่ 54 Video27 สรุปพืช 1/9 0:56 hr
 • บทที่ 55 Video 28 สรุป พืช 2/9 1:4 hr
 • บทที่ 56 Video 29 สรุป พืช 3/9 0:47 hr
 • บทที่ 57 Video 30 สรุป พืช 4/9 1:3 hr
 • บทที่ 58 Video 31 สรุป พืช 5/9 1:40 hr
 • บทที่ 59 32 เนื้อเยื่อพืช 6/9 1:6 hr
 • บทที่ 60 33 สรุป พืช 7/9 1:8 hr
 • บทที่ 61 34 สรุป พืช 8/9 0:39 hr
 • บทที่ 62 35 สรุป พืช 9 1:13 hr
 • บทที่ 63 36 สรุป พืช 10 1:6 hr
 • บทที่ 64 37 สรุป พืช 11 1:21 hr
 • บทที่ 65 38 สรุป พืช 12 1:34 hr
 • บทที่ 66 39/1 สรุป พืช เฉลยข้อสอบ 1:0 hr
 • บทที่ 67 39/2 สรุป พืช เฉลยข้อสอบ 1:26 hr
 • บทที่ 68 48 สรุป การสังเคราะห์ด้วยแสง 1/8 1:12 hr
 • บทที่ 69 49 สรุป การสังเคราะห์ด้วยแสง 2/8 1:8 hr
 • บทที่ 70 50 สรุป การสังเคราะห์ด้วยแสง 3/8 1:2 hr
 • บทที่ 71 51 สรุป การสังเคราะห์ด้วยแสง 4/8 1:0 hr
 • บทที่ 72 51 สรุป การสังเคราะห์ด้วยแสง 5/8 0:40 hr
 • บทที่ 73 53 สรุป การสังเคราะห์ด้วยแสง 6/8 1:1 hr
 • บทที่ 74 54 สรุป การสังเคราะห์ด้วยแสง 7/8 1:6 hr
 • บทที่ 75 55 สรุป การสังเคราะห์ด้วยแสง 8/8 1:6 hr
 • บทที่ 76 56 เฉลยข้อสอบ สังเคราะห์ด้วยแสง 1/3 1:1 hr
 • บทที่ 77 57 เฉลยข้อสอบ สังเคราะห์ด้วยแสง 2/3 1:6 hr
 • บทที่ 78 58 เฉลยข้อสอบ สังเคราะห์ด้วยแสง 3/3 1:14 hr
 • บทที่ 79 ฮอร์โมนและการเคลื่อนไหวของพืช 1 1:0 hr
 • บทที่ 80 ฮอร์โมนและการเคลื่อนไหวของพืช 2 1:0 hr
 • บทที่ 81 ฮอร์โมนและการเคลื่อนไหวของพืช 3 0:44 hr
 • บทที่ 82 ฮอร์โมนและการเคลื่อนไหวของพืช 4 0:45 hr
 • บทที่ 83 เฉลยข้อสอบ การเคลื่อนไหวของพืช 0:28 hr
 • บทที่ 84 เฉลยข้อสอบ ฮอร์โมนพืช 0:51 hr
 • บทที่ 85 40 สรุป ระบบย่อยอาหาร 1/7 1:13 hr
 • บทที่ 86 41 สรุป ระบบย่อยอาหาร 2/7 1:12 hr
 • บทที่ 87 42 สรุป ระบบย่อยอาหาร 3/7 1:1 hr
 • บทที่ 88 43 สรุป ระบบย่อยอาหาร 4/7 0:55 hr
 • บทที่ 89 44 สรุป ระบบย่อยอาหาร 5/7 1:12 hr
 • บทที่ 90 45 สรุป ระบบย่อยอาหาร 6/7 1:16 hr
 • บทที่ 91 46 สรุป ระบบย่อยอาหาร 7/7 1:12 hr
 • บทที่ 92 47 เฉลยข้อสอบ ระบบย่อยอาหาร 0:56 hr
 • บทที่ 93 RS 1/4 1:2 hr
 • บทที่ 94 RS 2/4 1:2 hr
 • บทที่ 95 RS 3/4 1:2 hr
 • บทที่ 96 RS 4/4 1:1 hr
 • บทที่ 97 RS เฉลยข้อสอบ 0:26 hr
 • บทที่ 98 Cardiovascular system 1/5 1:2 hr
 • บทที่ 99 Cardiovascular system 2/5 1:1 hr
 • บทที่ 100 Cardiovascular system 3/5 1:3 hr
 • บทที่ 101 Cardiovascular system 4/5 1:1 hr
 • บทที่ 102 Cardiovascular system 5/5 1:3 hr
 • บทที่ 103 Cardiovascular system ข้อสอบ 1:17 hr
 • บทที่ 104 HEMATOLOGY AND IMMUNOLOGY 1/3 1:1 hr
 • บทที่ 105 HEMATOLOGY AND IMMUNOLOGY 2/3 1:3 hr
 • บทที่ 106 HEMATOLOGY AND IMMUNOLOGY 3/3 0:41 hr
 • บทที่ 107 เฉลยข้อสอบ HEMATOLOGY AND IMMUNOLOGY 0:45 hr
 • บทที่ 108 Osmoregulation and Excretion 1/3 1:1 hr
 • บทที่ 109 Osmoregulation and Excretion 2/3 1:1 hr
 • บทที่ 110 Osmoregulation and Excretion 3/3 1:1 hr
 • บทที่ 111 เฉลยข้อสอบ Osmoregulation and Excretion 0:34 hr
 • บทที่ 112 ระบบโครงร่าง 1/4 1:2 hr
 • บทที่ 113 ระบบโครงร่าง 2/4 1:5 hr
 • บทที่ 114 ระบบโครงร่าง 3/5 1:5 hr
 • บทที่ 115 ระบบโครงร่าง 4/5 1:2 hr
 • บทที่ 116 ระบบโครงร่าง 5/5 1:11 hr
 • บทที่ 117 ระบบโครงร่าง เฉลยข้อสอบ 0:52 hr
 • บทที่ 118 ระบบประสาท 1 0:30 hr
 • บทที่ 119 ระบบประสาท 2 0:53 hr
 • บทที่ 120 ระบบประสาท 3 0:29 hr
 • บทที่ 121 ระบบประสาท 4 0:44 hr
 • บทที่ 122 ระบบประสาท 5 0:54 hr
 • บทที่ 123 ระบบประสาท ชุดที่ 2- 1/5 1:1 hr
 • บทที่ 124 ระบบประสาท ชุดที่ 2 2/5 1:5 hr
 • บทที่ 125 ระบบประสาท ชุดที่ 2 3/5 1:11 hr
 • บทที่ 126 ระบบประสาท ชุดที่ 2 - 4/5 1:0 hr
 • บทที่ 127 ระบบประสาท ชุดที่ 2 - 5/5 1:6 hr
 • บทที่ 128 ระบบประสาท ชุดที่ 2 เฉลยข้อสอบ 1:7 hr
 • บทที่ 129 อวัยวะรับสัมผัส 1/5 1:2 hr
 • บทที่ 130 อวัยวะรับสัมผัส 2/5 1:3 hr
 • บทที่ 131 อวัยวะรับสัมผัส 3/5 1:02 hr
 • บทที่ 132 อวัยวะรับสัมผัส 4/4 1:12 hr
 • บทที่ 133 ระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัส เฉลยข้อสอบ 0:40 hr
 • บทที่ 134 ต่อมไร้ท่อ 1/7 1:8 hr
 • บทที่ 135 ต่อมไร้ท่อ 2/7 1:7 hr
 • บทที่ 136 ต่อมไร้ท่อ 3/7 1:4 hr
 • บทที่ 137 ต่อมไร้ท่อ 4/7 1:2 hr
 • บทที่ 138 ต่อมไร้ท่อ 5/7 1:2 hr
 • บทที่ 139 ต่อมไร้ท่อ 6/7 1:5 hr
 • บทที่ 140 ต่อมไร้ท่อ 7/7 1:3 hr
 • บทที่ 141 เฉลยข้อสอบ ต่อมไร้ท่อ ข้อ 1-17 0:37 hr
 • บทที่ 142 เฉลยข้อสอบ ต่อมไร้ท่อ ข้อ 18-35 0:29 hr
 • บทที่ 143 Behavioral Science 1/2 1:1 hr
 • บทที่ 144 Behavioral Science ข้อสอบ 0:49 hr
 • บทที่ 145 Behavioral Science 2/2 0:24 hr
 • บทที่ 146 Reproductive system 1/8 1:2 hr
 • บทที่ 147 Reproductive system 2/8 1:2 hr
 • บทที่ 148 Reproductive system 3/8 1:3 hr
 • บทที่ 149 Reproductive system 4/8 1:1 hr
 • บทที่ 150 Reproductive system 5/8 1:8 hr
 • บทที่ 151 Reproductive system 6/8 1:03 hr
 • บทที่ 152 Reproductive system 7/8 1:2 hr
 • บทที่ 153 Video Reproductive system 8/8 1:6 hr
 • บทที่ 154 ข้อสอบสืบพันธุ์ 1:3 hr
 • บทที่ 155 ข้อสอบ การเจริญเติบโต 0:39 hr
 • บทที่ 156 เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ 63 ข้อ 1-6 1:0 hr
 • บทที่ 157 เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ 63 ข้อ 7-12 1:5 hr
 • บทที่ 158 เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ 63 ข้อ 13-24 1:0 hr
 • บทที่ 159 เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ 63 ข้อ 25-40 1:3 hr
 • บทที่ 160 เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ 63 ข้อ 41-49 1:2 hr
 • บทที่ 161 เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ 63 ข้อ 50-67 1:9 hr
 • บทที่ 162 เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ 63 ข้อ 68-80 0:55 hr
 • บทที่ 163 ความหลากหลายทางชีวภาพ 1 1:8 hr
 • บทที่ 164 ความหลากหลายทางชีวภาพ 2 0:57 hr
 • บทที่ 165 ความหลากหลายทางชีวภาพ 3 1:2 hr
 • บทที่ 166 ความหลากหลายทางชีวภาพ 4 1:4 hr
 • บทที่ 167 ความหลากหลายทางชีวภาพ 5 1:0 hr
 • บทที่ 168 ความหลากหลายทางชีวภาพ 6 1:0 hr
 • บทที่ 169 ความหลากหลายทางชีวภาพ 7 1:0 hr
 • บทที่ 170 ความหลากหลายทางชีวภาพ 8 1:0 hr
 • บทที่ 171 ความหลากหลายทางชีวภาพ 9 Bacteria END 1:2 hr
 • บทที่ 172 ความหลากหลายทางชีวภาพ 10 Protist 1:4 hr
 • บทที่ 173 ความหลากหลายทางชีวภาพ 11 Protist 1:0 hr
 • บทที่ 174 ความหลากหลายทางชีวภาพ 12 Protist 1:0 hr
 • บทที่ 175 ความหลากหลายทางชีวภาพ 13 Protist 1:4 hr
 • บทที่ 176 ความหลากหลายทางชีวภาพ 14 Protist END 1:2 hr
 • บทที่ 177 ความหลากหลายทางชีวภาพ 15 Fungi 1:3 hr
 • บทที่ 178 ความหลากหลายทางชีวภาพ 16 Fungi 0:55 hr
 • บทที่ 179 ความหลากหลายทางชีวภาพ 17 Fungi END 0:46 hr
 • บทที่ 180 ความหลากหลายทางชีวภาพ 18 Animal 1:0 hr
 • บทที่ 181 ความหลากหลายทางชีวภาพ 19 Animal 1:0 hr
 • บทที่ 182 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20 Animal 1:0 hr
 • บทที่ 183 ความหลากหลายทางชีวภาพ 21 Animal 1:1 hr
 • บทที่ 184 ความหลากหลายทางชีวภาพ 22 Animal 1:0 hr
 • บทที่ 185 ความหลากหลายทางชีวภาพ 23 Animal 1:0 hr
 • บทที่ 186 ความหลากหลายทางชีวภาพ 24 Animal 1:0 hr
 • บทที่ 187 ความหลากหลายทางชีวภาพ 26 Animal 1:4 hr
 • บทที่ 188 ความหลากหลายทางชีวภาพ 27 Animal 0:45 hr
 • บทที่ 189 ความหลากหลายทางชีวภาพ 28 Animal พยาธิ 01:00 hr
 • บทที่ 190 ความหลากหลายทางชีวภาพ 29 Animal พยาธิ 00:30 hr
 • คอร์สแนะนำ
 • PLANT M5.1
  พี่หนุ่ม | 31 Video | 150 วัน

  4,500 1,590 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  M6.1 ระบบร่างกาย2
  พี่หนุ่ม | 44 Video | 150 วัน

  4,500 1,590 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  M5.2 ระบบร่างกาย 1
  พี่หนุ่ม | 27 Video | 100 วัน

  4,500 1,590 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  M4.2 GENETIC
  พี่หนุ่ม | 27 Video | 100 วัน

  4,500 990 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  BPN TACHYCARDIA
  พี่หนุ่ม | 190 Video | 365 วัน

  8,999 2,990 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด